Home » Our History » Mód Songs

Our Mòd songs

Ar òrain a’ Mhòid


2019 Glasgow

 • Esme Smyth Trophy (Ladies) Oidhche mhath leibh (set), Santiago (own choice)

2015 Oban

 • EMargaret Duncan (Mixed) Tìr a ‘ Mhurain (set), Abhainn Chluaidh  (own choice)
 • Greenock Cup (Puirt-a beul) Cairistìona Chaimbeul / A chur nan gobhar as a’ chreig

2014 Inverness

 • EMargaret Duncan (Mixed) Eilean mo chrìdh’ (set), Cànan nan Gàidheal  (own chMargaret Duncan (Mixed) Òran do Iain Caimbeul a ‘ Bhanca (set), Breisleach  (own choice)
 • Greenock Cup (Puirt-a beul) Calum Tàillear, Taigh a’ Bhealaich / A’ mhisg a chur an Nollaig oirnn / Crathadh t’ aodaich, a ghaoil / ‘S ann a’ dol a Ghrùalainn

2013 Paisley

 • Margaret Duncan (Mixed) Eilean mo chrìdh’ (set), Cànan nan Gàidheal  (own choice)
 • Greenock Cup (Puirt-a beul) ‘S math a dhannsadh Uisdean Friseal / Tha mi dol a dhèanamh banais / Tha bean agam

2012 Dunoon

 • EsmeMargaret Duncan (Mixed) Siubhal a’ Choire (set),  Moladh Beinn Dobhrain  (own choice)
 • Greenock Cup (Puirt-a beul) Seònaid NicGumaraid / Beinn Eadarra / Caristìona nigh’n Eòghainn

2011 Stornoway

 • EsmMargaret Duncan (Mixed) Tìr nam beann àrd (set), An Ròs  (own choice)
 • Greenock Cup (Puirt-a beul) Fhir a dh’ith am bonnach mòr / Tha toll air a’ bhàta mhòr

2010 Caithness

 • EMargaret Duncan (Mixed) Àirigh a’ Chul-chinn (set), Alasdair a Gleanna Gharadh  (own choice)
 • Greenock Cup (Puirt-a beul) MacShithich / Theid thu null air an fhadhail

2009 Oban

 • Margaret Duncan (Mixed) Gruagach òg an fhuilt bhàn (set), Miann Cridhe  (own choice)
 • Greenock Cup (Puirt-a beul) An Fhaidhear Muileach / Bainais Nighean Mairi Anna

2008 Falkirk

 • Margaret Duncan (Mixed) ’S e ’n t-Eilean uaine’ Ileach (set), Soraidh leis an àit’  (own choice)
 • Greenock Cup (Puirt-a beul) Siùd a bhalacha’ / An Gille Mòr Foghainteach

2007 Lochaber

 • Margaret Duncan (Mixed) A’ Chaileag Shuairneartach (set), Fuadach nan Gaidheal  (own choice)
 • Greenock Cup (Puirt-a beul) Tha mi ‘n Dùil gun Dèan mi Banais / Domhnal Bàn Mac a’ Mhoirean

2006 Dunoon

 • Margaret Duncan (Mixed) O hì-ri-rì, tha e thighinn (set), An t-Iarla Diurach  (own choice)
 • Greenock Cup (Puirt-a beul), Siream sios Siream Suas / Ciobarean Taobh Loch Odha

2005 Stornoway

 • Margaret Duncan (Mixed) Miann Chridhe (set), Och nan och mi ‘s fo lèireadh  (own choice)
 • Greenock Cup (Puirt-a beul) Mòr a cheannaich / Mur a bitheadh Dòmhnal

2004 Perth

 • Lovat & Tullibardine (Mixed) Tog orm mo phìob (set), Tiugainn lean a ribhinn òg  (own choice)
 • Greenock Cup (Puirt-a beul) Cuir ‘sa Ciste Mhòir mi /A Mhic na Cire Topanaich

2003 Oban

 • Lovat & Tullibardine (Mixed) Cànan nan Gàidheal (set), Nam aonar le mo smaointean  (own choice)
 • Greenock Cup (Puirt-a beul) Caristiona Chaimbeul / Am pige ruadh

2002 Largs

 • Lovat & Tullibardine (Mixed) Cabar Fèidh (set), M’Eilean Innse Gall  (own choice)
 • Greenock Cup (Puirt-a beul)I Dal u Dal tilg an Cuigal / Null thar nan Eileanan

2001 Stornoway

 • Lovat & Tullibardine (Mixed) Eilean beag donn a chuain  (set), Gur gile mo leannan  (own choice)
 • Greenock Cup (Puirt-a beul) Cailleach Liath Ratharsaidh / Bodach na h-Odh

2000 Dunoon

 • Lovat & Tullibardine (Mixed) Co-eismeallachd (set)  ‘Se mo bheachd ort a bhais  (own choice)
 • Greenock Cup (Puirt-a beul) Sabhal Iain ‘ic Uisdean / Theid thu null air a’ bheinn

1999 Lochaber

 • Lovat & Tullibardine (Mixed )Cath Ghairidheach (set), A bheart-fhighe  (own choice)
 • Greenock Cup (Puirt-a beul) Casag Lachdunn Ruairidh Ruaidh / O tha’n tombaca daor

1998 Skye

 • Lovat & Tullibardine (Mixed)Cumha MhicCriomain (set)Gleann Bhaile Chaoil (own choice)
 • Greenock Cup (Puirt-a beul)H-uile h-aon dhem stocainnean / Cha robh tri truinnsearain  

1997 Inverness

 • Lovat & Tullibardine (Mixed) O hì ri rì, tha e tighinn (set) Caisteal a’ghlinne seo (own choice)
 • Greenock Cup (Puirt-a beul) A mhic Ia’n Bhàin an òl thu’n càl / Cha tèid Fionnlagh a dh’ Eige

1996 Blairgowrie

 • Lovat & Tullibardine (Mixed) Gu ma slan do na fearaibh (set) (own choice) ?
 • Greenock Cup (Puirt-a beul) Tha mi ‘n duil gun dean mi banais / Domhnall Ban Mac a Mhoirean

1995 Cataibh

 • Lovat & Tullibardine (Mixed) Oran Mòr Mhicleòid (set), Muile nam mor-bheann (own choice)
 • Greenock Cup (Puirt-a beul) Siream sìos, Sioram Suas / Cìobairean Taobh Loch Odha

1994 Dunoon

 • Lovat & Tullibardine (Mixed) Och nan och tha mi fo lèireadh, Tìr nam beann àrd
 • Greenock Cup (Puirt-a beul) Mòr a cheannaich / Mur a bitheadh Dòmhnal

1993 Airdrie

 • Lovat & Tullibardine (Mixed)Cumha na h-òighTuigainn leam a rìbhinn òg
 • Greenock Cup (Puirt-a beul)I dall u dall / Null thar nan eileanan
 • Mull & Iona (Men)Smeòrach Chlann DòmhnaillFaill ill ò hò ro

1992 Oban

 • Lovat & Tullibardine (Mixed)Tuireadh Iain Ruaidh, Deoch-slainte nam Muileach
 • Greenock Cup (Puirt-a beul) Sabhal Iain ‘ic Uisdean / Theid Thu Null Air a Bheinn
 • Mull & Iona (Men) Tir nan Og, Nighean Dubh Raineach

1991 Dingwall

 • Lovat & Tullibardine (Mixed) Siubhal Mar Ni Seoras Duinn, Moladh Beinn Dorain
 • Greenock Cup (Puirt-a beul) Cailleach Liath Ratharsaidh / Bodach na h-Odh
 • Mull & Iona (Men) Ho-ro Mo Chuid chuideachd Thu, A’ Chaileag Shuineartach

1990 Govan

 • Margaret Duncan (Mixed) Gleann Bhaile Chaoil, Thug mi ‘n Oidhche Raoir Sunndach
 • Mull & Iona (Men) A Pheigi a Ghraidh, Oran na Caillich

1989 Stornoway

 • Margaret Duncan (Mixed) Muile nam fuar bheann mor, Mo nighean donn nan caorach
 • Greenock Cup (Puirt-a beul) U-bhi a-bhi / Mac a Phi
 • Mull & Iona (Men)Am bruadar a chunnaic Anna, Triall Mara na h-I

1988 Glasgow

 • Margaret Duncan (Mixed) Bidh fonn oirre daonnan, An t-Iarla Diurach
 • Mull & Iona (Men) Piobaire an aona-phuirt, Fuirich, a ribhinn

1987 Stirling

 • Margaret Duncan (Mixed) ‘S tu mo run, Clachan ghlinn-da-ruadhail
 • Mull & Iona (Men) Fill-o-ro, Balaich an iasgaich

1986 Edinburgh

 • Margaret Duncan (Mixed) Se mo bheachd ort, a bhais, Mairi mhin mheall-shuileach
 • Mull & Iona (Men) Mo shuil ad dheidh, Rosan an leth-bhaile

1985 Lochaber

 • Margrat Duncan (Mixed)  Oran do’n eideach Ghaidhealach, Ceòl nan teud

1984 Inverness

 • Margaret Duncan (Mixed) Cumha na h-oighe, Peigi ‘sa mhonadh
 • Mull & Iona (Men) Tiugainn leam a ribhinn og, Theid mi cuide ruit

1983 Motherwell

 • Margaret Duncan (Mixed) Cathair a’ Chul-chinn, Ho ro gun togainn air hug an fhathast
 • Esmé Smyth (Ladies) Iain Ghlinn Cuaich, Cha teid mise, cha teid mi
 • Mull & Iona (Men) Maili Bheag òg,  Sine Bhan

1982 Skye

 • Margaret Duncan (Mixed) Cead deireannach nam beann, Hi ri ri tha e thighinn
 • Esmé Smyth (Ladies) Thug mi gaol do ‘n fhear bhàn, Eilean mo chridh’

1981 Lochaber

 • Margaret Duncan (Mixed) An t-Alltan Dubh, Cumha Mhic Criomain
 • Esmé Smyth (Ladies) Gaol nam fear dubh, Graidh an tig thu

1980 Perth

 • Margaret Duncan (Mixed) Bidh fonn oirre daonnan, Braigh Ruisgaich